¿Que é?
Inscripción
Liquidación
Nota Simple
Titularidad
Dereitos do usuario
¿Que é o Rexistro da Propiedade?

¿Para que serve o Rexistro da Propiedade?

O Rexistro serve para inscribir e dar publicidade á propiedade dos bens inmuebles e dos dereitos que recaen sobre os mesmos.

¿Que se inscribe no Rexistro?

Os documentos que se refiren á adquisición de bens inmuebles, dereitos reais que recaen sobre eles tales como a hipoteca ou as servidumes e resolucións xudiciais ou administrativas que lles poden afectar como os embargos.

¿Que documentos acceden ao Rexistro?


Xeralmente acceden os documentos públicos, tanto notariais e xudiciais como administrativos e só nos casos previstos poden acceder documentos privados, por exemplo, distribución de responsabilidades hipotecarias entre varias leiras, adxudicacións hereditarias con herdeiro único.

¿É obligatorio inscribir?

Non. No Dereito español é voluntario inscribir.

¿Que vantaxes obtéñense ao inscribir no Rexistro?


Obtense seguridade xurídica pois, unha vez inscritos, os dereitos atópanse baixo a tutela dos Tribunais e considérase como certo só o que di o Rexistro. A inscripción dos inmobles facilitan a súa transmisión e a obtención de financiamento a custos inferiores aos que se terían sen ela.

¿Que risco se córre se non se inscribe?

Vese prexudicado polos actos que voluntariamente realice o titular rexistral ou polas cargas e gravámenes que poidan impoñerse sobre o inmueble, pois se lle consideraría dono para todos os efectos.

¿Que riscos se corren se non se consulta no Rexistro?

Non tería a certeza sobre quen é o dono da leira nin sobre as cargas que recaen sobre a mesma.

¿Caduca o dereito unha vez inscrito?

Non. Os asentos definitivos non teñen prazo de duración. Unha vez inscrito, o dereito dura para sempre sen que sexa necesario renovalo.

¿Os estranxeiros teñen algún réxime especial para inscribir os seus dereitos?


A lexislación dá o mesmo trato aos nacionais e aos estranxeiros.

¿É público o Rexistro?

Si, pero só para o que ten interese lexítimo en coñecelo, respecto de unha leira concreta, o que debe ser apreciado polo Registrador.

¿Como se obtén a publicidade?


Hai dous medios: a nota simple e a certificación. Ambas deben conter, en xeral, a descrición da leira, a titularidad e as cargas. A primeira ten valor meramente informativo. A certificación é o único medio de acreditar fehacientemente o contido do Rexistro e vai asinada polo Registrador.

¿Canto custa inscribir?

Non hai unha cantidade fixa, pois depende do valor que se dea no documento ao ben que se inscribe. Cóbrase en base a unhas tarifas aprobadas polo Goberno e que se publican no Boletín Oficial do Estado.

sitemap