¿Que é?
Inscripción
Liquidación
Nota Simple
Titularidad
Dereitos do usuario
Dereitos do usuario

Dereitos do usuario

Dereito a que o rexistrador lle preste os seus servizos en oficinas instaladas coas condicións que garantan a seguridade e conservación dos libros e documentos.

Dereito a que o registrador préstelle os seus servizos en oficinas instaladas coas condicións que garantan a seguridade e conservación dos libros e documentos, cumprindo os requisitos fixados ao efecto e a esixir do Colexio de Registradores que vele por dita adecuada instalación. (art.357 RH e dos Estatutos Xerais do Colexio)

Dereito a obter asesoramiento verbal do Registrador.

Dereito a obter asesoramiento verbal do Registrador sobre calquera materia relacionada co Rexistro.
En particular a información poderá versar sobre a inscripción de dereitos sobre inmuebles, os requisitos registrales dos actos e contratos relativos a dereitos inscribibles, os recursos contra a cualificación e sobre os medios registrales máis adecuados para o logro dos fins lícitos que se propoñan quen a soliciten. (art.334 de RH)

Dereito a obter do registrador un informe escrito.

Dereito a obter do Registrador un informe escrito sobre a situación xurídico registral dunha leira ou dereito, ou do modo máis conveniente de actualizar o contido registral, ou ben sobre o alcance dunha determinada cualificación registral. (art.335 do RH)

Dereito a obter unha certificación ou unha nota simple nun prazo de catro días.

Dereito a obter, se se desexa coñecer a situación juridica dun inmueble, unha certificación ou unha nota simple no prazo de catro días, a contar desde a solicitude de información.(art LH e 332 RH)

Dereito a obter información de calquera inmueble situado en España.

a) Acudindo personalmente a calquera Rexistro.
b) Por correo electrónico, dirigiendose ao rexistro no que figure inscrito o inmueble.

Dereito a que o registrador facilite ao notario información adecuada sobre a situación registral dunha leira.

Dereito a que o Registrador facilite ao Notario elixido, a información adecuada sobre a situación registral dunha leira aos efectos de otorgamiento de escritura de adquisición de bens inmuebles ou constitución de dereitos reais sobre os mesmos, e que dita información se actualice de forma que se eviten fraudes ou sorpresas. (art.354 RH)

Dereito a obter un resgardo que acredite a entrega do documento.

Dereito a obter, ao presentarse o documento a inscripición no Rexistro, un resgardo que acredite a entrega do documento, expresando o día e hora da presentación e o número e tomo do diario no que estenda o asento. (art.419 do RH)

Dereito a que o registrador presente no diario a comunicación que o notario lle envie.

Dereito a que o Registrador presente no diario a comunicación que o Notario envieille de autorizar unha escritura susceptible de ser inscrita, o mesmo día do otorgamiento, dispoñendo entón de díez días hábiles para consolidar o asento practicando mediante a achega do documento. (art.418 RH)

Dereito a que o registrador cualifique con arranxo a Dereito e baixo a súa responsabilidade os documentos.

Dereito a que o Registrador cualifique con arranxo a Dereito e baixo a súa responsabilidade os documentos que se presenten e obter a inscripción correspondente ou unha explicación suficiente dos motivos polos que non pode estenderse o asento. (art.18 e 19 LH)

Dereito a obter, nos supostos de denegación ou suspensión da inscripción, un informe.

Dereito a obter, nos supostos de denegación ou suspensión da inscripción, un informe que se exprese os medios de subsanación, rectificación ou convalidación das faltas ou defectos de que adolezca a documentación presentada. (art.333 RH)

Dereito a obter a inscripción dos dereitos no prazo de 15 días hábiles.

Dereito a obter a inscripción dos dereitos no prazo de 15 días hábiles, a contar desde a presentación do documento, no Rexistro.
Se existe unha causa que o xustifique, a inscripción poderá facerse dentro dos 30 días (art. 97 RH)

Dereito a que non se atrase por parte de pago dos honorarios o despacho dos documentos presentados nin o seu devolución.

Dereito a que non se atrase por falta de pago de honorarios o despacho dos documentos presentarnos nin o seu devolución (art.431 RH)

Dereito a recorrer contra a decisión do registrador no caso de que se negue a practicar o asento solicitado.

Dereito a recorrer contra a decisión do Registrador no caso que se niege a practicar o asento solicitado, ante o Presidente do Tribunal Superior de Xustiza competente e ante a Dirección Xeral dos Registros e do Notariado, sen prexuízo das accións que correspondan ante os Tribunais de Xustiza (art.66 LH)

Dereito a que o asento practicado no Rexistro e salvaguardado polos Tribunais de Xustiza non sexa anulado ou modificado polo registrador.

Dereito a que o asento practicado no Rexistro e salvaguardado polos Tribunais de Xustiza non sexa modificado ou anulado polo registrador, salvo que se seguiu o procesamiento legalmente previsto ao efecto, que, como regra xeral, esixe o consentimento dos interesados ou resolución xudicial (art.1 e 40 LH)

Dereito a obter unha minuta detallada dos honorarios.

Dereito, en caso de disconformidad coa minuta de honorarios formulada polo Registrador, a impugnarla dentro do prazo de 15 días hábiles seguintes ao seu notificación ou entrega.
A impugnación deberá presentarse ante o Registrador que a formulei, quen, co seu informe, elevaraa, no prazo de 10 días hábiles, ante a Xunta Directiva do Colexio Nacional de Registradores da Propiedade para a súa resolución

Dereito, en caso de disconformidad coa minuta de honorarios formulada polo registrador, a impugnarla dentro do prazo de 15 días hábiles seguintes ao seu notificación ou entrega.

sitemap