¿Que é?
Inscripción
Liquidación
Nota Simple
Titularidad
Dereitos do usuario
Liquidación

Liquidación

Lugar de presentación das autoliquidacións do Imposto de Transmisións Patrimoniais, Operacións Societarias e Actos Xurídicos Documentados de acordo co art. 102 do R.I.T.P.A.J.D. (R.D. 828/1995, de 29 de maio., coa Lei 30/1983, de 28 de decembro, modificada pola Lei 32/1987, de 22 de decembro, a Lei 14/1996, de 30 de decembro, ambas reguladoras da cesión de tributos do Estado ás Comunidades Autónomas, así como a disposición adicional novena da Lei 30/1998 de medidas fiscais, administrativas e de orde social.

Transmisión, arrendamento, e constitución de dereitos reais sobre bens inmobles

Compraventa, arrendamento, servidume, dereitos de uso e goce, etc.
Lugar onde radique o inmoble.
Se se trata de varios inmobles dunha soa comunidade, no lugar onde radiquen os inmuebles de maior valor.
Se se trata inmobles de varias comunidades, deberase presentar unha autoliquidacion en cada unha das comunidades afectadas.

Actos xurídicos documentados

Agrupación, agregación, segregación, división, obra nova, prestamos hipotecarios con entidades de crédito e , en xeral, todos aqueles documentos notariales cuxos operacións estean suxeitas a I.V.A. e sexan inscribibles.

- Lugar onde radique o Rexistro onde se inscriba o acto.
- Se o documento contén varios actos dunha soa comunidade, no lugar onde radique o Rexistro onde se inscriban os actos de maior valor.
- Se o documento contén actos inscribibles en varias comunidades, deberase unha autoliquidacion en cada unha das comunidades afectadas.
- Nas comunidades autónomas de Andalucía, Castilla a Mancha e Extremadura, presentásese sempre a autoliquidacion no lugar de otorgamiento da escritura.

Operacións societarias

Constitución de sociedades, aumento de capital, redución de capital, fusión, liquidación, etc.
- Lugar onde teña o seu domicilio fiscal a sociedade.

Transmisión de bens mobles

Maquinaria, vehículos, enseres, gandos, etc
Lugar onde teña o seu domicilio fiscal o adquiriente.

Transmisión de accións e participacións sociais

Lugar de formalización da operación

Letras de cambio e documentos de xiro

Lugar de emisión

Concesións administrativas

Concesións de bens: Lugar onde radiquen os bens.
Concesións de servizos: Lugar onde se executen os servizos, salvo nas comunicades autónomas de Andalucía, Castilla a Mancha e Extremadura que se presentasen onde teña o seu domicilio o suxeito pasivo.

Anotacións preventivas de embargo

Lugar onde radique o Rexistro no que se deba practicar a anotación

Hipoteca mobiliaria ou peza sen desprazamento

Lugar onde radique o Rexistro no que se deba practicar a inscripción.

Regra residual

Cando non se poida establecer o lugar segundo as regras anteriores, presentarase no lugar onde se outorgou o documento.

sitemap